Gala Concert zu Biekerech

Musik Gemeng Ell spillt zesummen mat der Biekericher Musik an der Schweecherdauler Musik ee Concert 

Gala Concert zu Ell

Centre Camille Ney 40, Haaptstrooss, Ell, Luxemburg

Musik Gemeng Ell spillt zesummen mat der Biekericher Musik an der Schweecherdauler Musik ee Concert