Kommitee vun der Eller Musik:

De Comité ass vun der Generalversammlung gewielt a stellt sech folgendermoossen zesummen:

 

Henri Rasqué President
Marianne Hilbert-Kraus Vizepresidentin
Robert Roder Sekretär
Nicole Salentiny-Kraus Keessjee
Christiane Felter Member
Michelle Garlemant Member
Denise Glodé Member
Manuela Petry-Even Member
Annick Gira Member