Gala Concert zu Biekerech

 Et mécht Freed zesumme Musik ze maachen. Zesumme mat eisen Noperen, de Biekerecher an der Schweecherdauler Musik spillt d' Musik Gemeng Ell dëst Joer hire Galaconcert, emol zu Biekerech an emol zu Ell.

Gala Concert zu Ell

Centre Camille Ney 40, Haaptstrooss, Ell, Luxemburg

 Et mécht Freed zesumme Musik ze maachen. Zesumme mat eisen Noperen, de Biekerecher an der Schweecherdauler Musik spillt d' Musik Gemeng Ell dëst Joer hire Galaconcert, emol zu Biekerech an emol zu Ell.