Galaconcert 2024

Musik Gemeng Ell spillt zesummen mat der Biekericher Musik an der Schweecherdauler Musik ee Concert

Concert - "Hans Zimmer versus John Williams" et spillen zesummen d'Biekericher Musik, d' Musik Gemeng Ell an d'Schweecherdauler Musik
Programm vum Galaconcert 2024

Brochure Concert "Hans Zimmer"